Thông báo

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2012 - Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học khóa 1


STT
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO
NGÀY BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG
PHÒNG

1

Nhóm sinh viên do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng hướng dẫn (8 SV)

Thứ tư 25/07/2012 (8:00am – 11:00am)

- Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn

- Thư ký HĐ: Th.S Chu Bảo Hiệp

- Ủy viên: Th.S Đỗ Đức Khả

Galileo Hall

2

Nhóm sinh viên do Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ hướng dẫn
(8 SV)

Thứ tư 25/07/2012 (2:00pm – 5:00pm)

- Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn

- Thư ký HĐ: Th.S Chu Bảo Hiệp

- Ủy viên: Th.S Đỗ Đức Khả

Galileo Hall

3

Nhóm sinh viên do Thạc sĩ Trần Chí Chinh hướng dẫn
(5 SV) ; Thạc sĩ Chu Bảo Hiệp hướng dẫn (5 SV)

Thứ tư 25/07/2012 (8:00am – 11:00am)

- Chủ tịch HĐ: TS. Phan Quan Việt

- Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ

- Ủy viên: Th.S Huỳnh Quốc Anh

James Tobin Hall

4

Nhóm sinh viên do Thạc sĩ Võ Hữu Khoa hướng dẫn (8 SV)

Thứ tư 25/07/2012 (2:00pm – 5:00pm)

- Chủ tịch HĐ: TS. Phan Quan Việt
- Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
- Ủy viên: Th.S Huỳnh Quốc Anh

James Tobin Hall

5

Nhóm sinh viên do Thạc sĩ Lưu Thái Đức hướng dẫn (6 SV); Thạc sĩ Nguyễn Mỹ Chương hướng dẫn (3 SV)

Thứ năm 26/07/2012 (8:00am – 11:00am)

- Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
- Thư ký HĐ: Th.S Chu Bảo Hiệp
- Ủy viên: Th.S Đỗ Đức Khả

Galileo Hall

6

Nhóm sinh viên do Thạc sĩ Vòng Thình Nam hướng dẫn (7 SV); ThS. Trần Văn Bá (1SV)

Thứ năm 26/07/2012 (2:00pm – 5:00pm)

- Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
- Thư ký HĐ: Th.S Chu Bảo Hiệp
- Ủy viên: Th.S Đỗ Đức Khả

Galileo Hall

7

Nhóm sinh viên do Thạc sĩ Lê Hoành Sử hướng dẫn (8 SV); Th.S Nguyễn Huỳnh Anh Vũ (1 SV);

Thứ năm 26/07/2012 (8:00am – 11:00am)

- Chủ tịch HĐ: TS. Phan Quan Việt

- Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ

- Ủy viên: Th.S Huỳnh Quốc Anh

James Tobin Hall

 

Ghi chú

Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 14/7/2012.

Kiểm định & Hợp tác