Tuyển dụng

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng:Kiểm định & Hợp tác