Lịch thi chương trình tiếng việt

Lịch thi đại học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

 KHÓA 2022 - 2026
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - KẾ TOÁN
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - QUÀN TRỊ KINH DOANH


 KHÓA 2021 - 2025
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - KẾ TOÁN
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - QUÀN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - ĐỢT 1
LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - KẾ TOÁN
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI TRỰC TIẾP
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - KẾ TOÁN - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - LUẬT KINH TẾ - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH - THI ONLINE


 KHÓA 2020 - 2024
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - QUÀN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - ĐỢT 1
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - LUẬT KINH TẾ - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - LUẬT KINH TẾ - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021


 KHÓA 2019 - 2023
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - QUÀN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - LUẬT KINH TẾ - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - LUẬT KINH TẾ - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - LUẬT KINH TẾ
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020


 KHÓA 2018 - 2022
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - QUẢN TRỊ KINH DOANH - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG


 KHÓA 2017- 2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
 

Thông báo

Sự kiện

Video