Danh sách


Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 03/10/1978
Chuyên môn: Toán học và tin học
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

LÊ THÁI BẢO THIÊN TRUNG

Giới tính: Nam

Năm sinh: 03/10/1978

Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Bình Dương

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán học; Tại: Đại học Sư phạm TP HCM.

Đơn vị công tác: Khoa Toán tin, Đại học Sư phạm TP HCM

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2007; Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán; Tại: Luận án đồng hướng dẫn giữa Đại học Sư phạm TP HCM và Đại học Joseph Fourier Grenoble 1 (Pháp)

Chức danh KH: Phó Giáo sư. Năm: 2018.

Dạy CN:

Lĩnh vực NC:

Ngoại ngữ: Anh, Pháp.

Địa chỉ liên hệ:

Quá trình giảng dạy và công tác


11/2000 đến nay: Giảng viên khoa toán tin, Đại học Sư phạm TP HCM.

06/2012 đến nay: Giàng viên, Trưởng bộ môn khoa toán tin, Đại học Sư phạm TP HCM.

Từ 05/2018: Giảng viên, Trưởng bộ môn, Phó giáo sư khoa toán tin, Đại học Sư phạm TP HCM.

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp quốc tế: Dự án DUO - France. Thành viên: Lê Thái Bảo Thiên Trung. Năm: 2007 - 2009.

[2] Đề tài cấp quốc tế: Dự án MIRA : Modélisation mathématique de phénomènes variables dans l'enseignement à l'aide de la géométrie dynamique. Thành viên: Lê Thái Bảo Thiên Trung. Năm: 2008 - 2010.

[3] Đề tài cấp bộ: Phan mềm mô phóng một sô máy tính bỏ túi nhãn hiệu Casio giúp nghiên cứu các hoạt động dạy học Toán có sử dụng máy tính bỏ túi ở trường phổ thông. Chủ nhiệm: Lê Thái Bảo Thiên Trung. Năm: 2010 - 2012.

[4] Đề tài cấp cơ sở: Đào tạo giáo viên toán về dạy học giải tích theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Chủ nhiệm: Lê Thái Bảo Thiên Trung. Năm: 2016 - 2017.

[5] Đề tài cấp cơ sở: Tổ chức dạy học băng hình thức tranh luận khoa học. Chủ nhiệm: Lê Thái Bảo Thiên Trung. Năm: 2015 - 2016.

[6] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá chất lượng tuyến sinh đầu vào tại khoa Toán-Tin trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 nhằm phục vụ việc xây dựng phương thức tuyển sinh của Trường ở các năm học sau. Chủ nhiệm: Lê Thái Bảo Thiên Trung. Năm: 2017 - 2018.

Các bài báo, báo cáo khoa học, sách và giáo trình


[1] Dạy học khái niệm giới hạn hàm số ở trường THPT. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 27(61), trang 62-67. Lê Thái Bảo Thiên Trung - 2011.

[2] Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán và lọi ích của máy tính cầm tay. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chỉ Minh, 30(64), trang 51-58.Lê Thái Bảo Thiên Trung - 2011.

[3] Số gần đúng trong dạy học toán ở bậc phổ thông. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 37(71), trang 103- 113. Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2012).

[4] Notion de limite et decimalisation des nombre reels: le cas d’enseignement secondaire au VietNam. Petit X, IREM de Grenoble, n 89, pp 35- 50. Le Thai Bao Thien Trung. (2012).

[5] Nghiên cứu các tình huống dạy học Toán trong môi trường máy tính bỏ túi nhờ một phần mềm giả lập. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 30, so 2, trang 19-27. Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2014).

[6] Secondary Mathematics Knowledge in Econometrics. Tạp chỉ Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, so 4, trang 26- 35. Lê Thái Báo Thiên Trung. (2015).

[7] Notion de limite et decimalisation des nombre reels: une ingénierie didactique. Petit X, 1REMde Grenoble, n 99, pp 33- 56. Le Thai Bao Thien Trung. (2015).

[8] Dạy học toán bằng tranh luận khoa học. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành pho Hồ Chí Minh, tập 14, số ỉ, trang 29-39. Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2017).

[9] Các tình huống tranh luận khoa học xoay quanh một số chướng ngại tri thứ luận của khái niệm giới hạn. yếu hội thảo quốc tế Việt Pháp về Didactic Toán lần thứ 6, Đại học Sư phạm TP HCM và Đại học Grenoble Alpes, trang 93-101. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2017).

[10] A Case Study of Teaching the Concept of Differential in Mathematics Teacher Training. The International Journal Of Engineering And Science, Volum 6, Issue 3, pp 40 -48. Le Thai Bao Thien Trung. (2017).

[11] Xây dựng hàm số từ dữ liệu thống kê với sự giúp đỡ của Microsoft Excel trong dạy học toán bằng mô hình hóa. Tạp chỉ Khoa học Giáo dục Viện Khoa học Giảo dục Việt Nam, số 183, trang 64-68. Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2017).

[12] Cải tiên phương pháp đào tạo giáo viên toán: trường hợp dạy học Giải tích ở' trường trung học phổ thông. Tạp chỉ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, so 409, trang 40-44. Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2017).

[13] Limitations of secondary school students in solving a type of task relating to the equation of a circle: an investigation in Viet Nam. European Journal of Education Studies, Special Issue 3, pp 103-111. Nguyen Phu Loc, Le Thai Bao Thien Trung, &Le Viet Minh Triet. (2017).

[14] Errors of students in solving problem “Write the equation of a straight line through a point and parallel to a viven straight line”: a study based on the concept “Didactical contract”. European Journal of Education Studies, Volum 3, Issue 5, pp 136-142. Nguyen Phu Loc, Le Thai Bao Thien Trung, &Nguyen Hoai Phuc. (2017).

[15] A survey of students’ ability of identifying errors in wrong solutions for the mathematical problems related to the monotonicity of functions. European Journal of Education Studies, Volum 3, Issue 10, pp 270-283. Duong Huu Tong, Le Thai Bao Thien Trung, Nguyen Phu Loe, Nguyen Hoang Xinh, &Huynh Ngoc Toi (2017).

[16] Dạy học khái niệm đạo hàm trong mối liên hệ với kinh tế học. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số 27, trang 27-34. Lê Thái Bảo Thiên Trung, &Phạm Hoài Trung. (2017).

[17] Dạy và học định nghĩa chính xác về khái niệm giói hạn của hàm số thông qua quá trình mô hình hóa toán học. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, tập 51C, trang 1-6. Lê Thái Bảo Thiên Trung, &Phạm Hoài Trung. (2017).

[18] Bảng biến thiên của hàm số trong bối cảnh đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phổ Hồ Chí Minh, tập 14, sổ 10, trang 28-38. Lê Thái Bảo Thiên Trung, &Lê Thị Bích Siêng. (2017).

[19] Đổi mới công tác đào tạo giáo viên tại Khoa Toán - Tin học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Đào tạo,bồi dưỡng giáo viên phô thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm, trang 404-412. NXB Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Nga, Tăng Minh Dũng, Vũ Như Thư Hương, & Lê Thái Bảo Thiên Trung. (2017).

[20] Thiết kế hoạt động STEM: Sự cần thiết phải phối hợp giữa giáo viên các bộ môn. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giảo dục STEM trong chương trĩnh giáo dục phổ thông mới, trang 44-51. NXB Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Tăng Minh Dũng, Nguyễn Thị Nga, & Lê Thái Báo Thiên Trung. (2017).

[21] Developing mathematical communication of students through evaluating debate in science in teaching continuous function. The 7th International Conference of Sciences and Scocial Sciences : Innovative Research for Stability, Prosperity, Rajabhat Maha Sarakham University (Thailand), pp 229-235. Vuong Vinh Phat, &. Le Thai Bao Thien Trung (2018).

Thông báo

Sự kiện