Danh sách


Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/01/1955
Chuyên môn: Kinh tế đối ngoại
Quốc tịch: Việt Nam
Điện thoại:
Email:

BÙI NGUYÊN KHÁNH


Thông báo

Sự kiện