Danh sách


NGUYỄN THANH LÂM Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 12/09/1983
Chuyên môn: Khoa học kỹ thuật
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN VĂN LONG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 25/07/1976
Chuyên môn: Luật kinh doanh quốc tế
Quốc tịch: Việt Nam
Hoàng Thị Chỉnh Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 28/05/1954
Chuyên môn: Kinh, tế nông nghiệp
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN ĐỨC THÀNH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 19/07/1971
Chuyên môn: Khoa học giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN ANH TUẤN Học hàm - học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 25/12/1958
Chuyên môn: Toán học
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ THÁI BẢO THIÊN TRUNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 03/10/1978
Chuyên môn: Toán học và tin học
Quốc tịch: Việt Nam
VÒNG THÌNH NAM Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/11/1970
Chuyên môn: Kinh tế phát triển
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 18/03/1957
Chuyên môn: Khoa học Toán - Lý
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN NHƯ CƯƠNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 10/11/1952
Chuyên môn: Sử học
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ VĂN BẢY Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/06/1954
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo

Sự kiện

Video