Danh sách


PHAN TRUNG LÝ Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 20/12/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN THIẾT SƠN Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 06/06/1948
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
TRẦN KHẢI THÀNH Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 25/09/1951
Chuyên môn: Kinh tế phát triển
Quốc tịch: Việt Nam
PGS-TS TRẦN ĐỨC THANH Học hàm - học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 27/04/1951
Chuyên môn: Địa lý - Địa chất
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN TẤT VIỄN Học hàm - học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 02/10/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
TRƯƠNG MẠNH TIẾN Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 01/05/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
TS LÊ SĨ TRÍ Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 17/02/1963
Chuyên môn: Quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
CAO THỊ CẨM VÂN Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 11/16/1961
Chuyên môn: Kinh doanh và quản lý
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ THIỆN THÔNG MINH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 5/15/1975
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ THIỆN THÔNG MINH Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 11/16/1961
Chuyên môn: Kinh doanh và quản lý
Quốc tịch: Việt Nam

Thông báo

Sự kiện

Video