Thực tập


Danh mục công ty bảo trợ thực tập

Danh mục công ty bảo trợ thực tập


Biểu mẫu tốt nghiệp

Biểu mẫu tốt nghiệp


Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho sinh viên học xong học kỳ 7 đối với bậc đại học và học xong học kỳ 5 đối với sinh viên bậc cao đẳng.
Thực tập thực tế

Thực tập thực tế

Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng các kiến thức đã tích lũy được trong nhà trường vào công việc và rèn luyện phong cách làm việc, ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại cơ quan.