Lịch thi

Lịch thi hệ đại học

 Khóa 2021 - 2025
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
 Khóa 2021 - 2025
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - ĐỢT 1
LỊCH THI HỌC KỲ III NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI TRỰC TIẾP
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - KHOA HỌC MÁY TÍNH - THI ONLINE
 Khóa 2020 - 2024
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - ĐỢT 1
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - KHOA HỌC MÁY TÍNH - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021


 Khóa 2019 - 2023
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - KHOA HỌC MÁY TÍNH - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020


 Khóa 2018 - 2022
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 - KHOA HỌC MÁY TÍNH - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 - THI ONLINE
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG


 Khóa 2017 - 2021
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH THI TIẾNG ANH KỸ NĂNG - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018