Thông báo

LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015 - NGÀNH TIẾNG ANH - KHÓA 4

LỊCH THUYẾT TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2015

NGÀNH TIẾNG ANH – KHÓA 4

STT

NHÓM SINH VIÊN
THUYẾT TRÌNH

NGÀY THUYẾT TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

1

Đàm Ngọc Hân

01/08/2015
8:00 – 10:00 AM

Earle Raymond Hedrick Hall – 4th floor

2

Võ Ngọc Anh Phương

3

Dương Thị Nhã Uyên

  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

Hochiminh City, July 22, 2015
IP Manager              
      Pham Duc Quynh      

Thành viên & Hợp tác