Thông báo

Danh sách lớp và thời khóa biểu của sinh viên khóa 10

Khoa quản trị kinh doanh

 TKB khoa quản trị kinh doanh - Học kì I - năm 2017-2018

  Danh sách sinh viên lớp tiếng anh kỹ năng

 TKB môn tiếng anh kỹ năng- Học kì I - năm 2017-2018

  Danh sách sinh viên lớp Physical Education

 TKB khoa quản trị kinh doanh (Chương trình giảng dạy bằng tiếng anh) - Học kì I - năm 2017-2018

Khoa công nghệ thông tin

 TKB khoa công nghệ thông tin - Học kì I - năm 2017-2018

  Danh sách sinh viên lớp tiếng anh kỹ năng

 TKB môn tiếng anh kỹ năng- Học kì I - năm 2017-2018

Khoa ngoại ngữ

  Danh sách sinh viên lớp NNA-17DTA1 & NNA-17DTA2

 TKB khoa ngoại ngữ - Học kì I - năm 2017-2018 - NNA-17DTA1 & NNA-17DTA2

  Danh sách sinh viên lớp tiếng anh kỹ năng

 TKB môn tiếng anh kỹ năng- Học kì I - năm 2017-2018

Thành viên & Hợp tác