Thông báo thực tập và danh sách thực tập

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC KHÓA 8

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC KHÓA 8

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

NHÓM 1

Tuesday
23/07/2019
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Huỳnh Quốc Anh
 • Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường

Marie Curie Hall

NHÓM 2

Tuesday
23/07/2019
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: TS. Hồ Thiện Thông Minh

Pascal Hall

NHÓM 3

Tuesday
23/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Huỳnh Quốc Anh
 • Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường

Marie Curie Hall

NHÓM 4

Tuesday
23/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: TS. Hồ Thiện Thông Minh

Pascal Hall

NHÓM 5

Wednesday
24/07/2019
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Huỳnh Quốc Anh
 • Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường

Marie Curie Hall

NHÓM 6

Wednesday
24/07/2019
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: TS. Hồ Thiện Thông Minh

Pascal Hall

NHÓM 7

Wednesday
24/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Huỳnh Quốc Anh
 • Ủy viên: TS. Hồ Thiện Thông Minh

Pascal Hall

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 8)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 2 cuốn cho trường kèm file mềm hạn chót ngày 15/7/2019.

HCMC, July 8, 2019
CHANCELLOR

[1]23456789  

Thông báo

Sự kiện

Video