Quy định đối với sinh viên

Quy định học tập 2019-2020

1. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký theo học chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh phải đạt yêu cầu tuyển sinh sau:

• Đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của SIU trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 với khối thi tương ứng với ngành dự tuyển;

hoặc Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên; Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình chung cả năm lớp 12 từ 6.0 trở lên; Xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên;

• Có chứng chỉ quốc tế TOEFL 500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5.5

Sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức.

2. Sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu tuyển sinh về trình độ tiếng Anh, khi học hết năm thứ nhất mà không bổ sung chứng chỉ quốc tế TOEFL 61 iBT hoặc IELTS 5.5 sẽ được chuyển học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và phải học bổ sung những học phần năm thứ 1 của chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, đóng học phí bổ sung theo quy định của chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt.

Sinh viên có thể đăng ký chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường trong thời gian không quá 12 tháng để đạt yêu cầu về điều kiện tuyển sinh tiếng Anh của bậc đại học. Học phí của chương trình đại học không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật. Sinh viên học chương trình tiếng Anh học thuật phải đóng thêm học phí theo quy định của chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường.

3. Sinh viên năm thứ 1 của chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Việt có nguyện vọng chuyển tiếp học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Đạt điều kiện tuyển sinh về trình độ tiếng Anh (có chứng chỉ quốc tế TOEFL 61 iBT hoặc IELTS 5.5).

Sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức.

Sinh viên có thể đăng ký chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường trong thời gian không quá 12 tháng để đạt yêu cầu về điều kiện tuyển sinh tiếng Anh của bậc đại học. Học phí của chương trình đại học không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật. Sinh viên học chương trình tiếng Anh học thuật phải đóng thêm học phí theo quy định của chương trình tiếng Anh học thuật tăng cường.

• Học bổ sung những học phần năm thứ 1 của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh;

• Đóng học phí bổ sung theo quy định của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Điểm số những môn chung của 2 chương trình (các môn chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng,…) sẽ được bảo lưu.

4. Sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh có thể chuyển tiếp hoàn thành chương trình cử nhân tại các trường đại học có quan hệ hợp tác với SIU. Điều kiện chuyển tiếp cụ thể do trường đại học được chọn quy định.

5. Sinh viên được xét miễn học, miễn thi chương trình tiếng Anh kỹ năng, được nhận điểm 10 các học phần tiếng Anh nếu nộp chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL tương đương (theo thang điểm quy đổi của ETS - Hoa Kỳ) và được đăng ký các học phần tiếng Hoa.

6. Sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt (bao gồm cả sinh viên được miễn chương trình tiếng Anh kỹ năng) phải đạt chứng chỉ TOEIC 550 của ETS - Hoa Kỳ (đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế), 500 của ETS - Hoa Kỳ (đối với các ngành khác) và chứng chỉ tin học MOS (Word, PowerPoint, Excel) do Microsoft - Hoa Kỳ cấp để đạt điều kiện tốt nghiệp đại học theo tiêu chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Sinh viên tự đóng lệ phí thi MOS và TOEIC quốc tế cho đơn vị tổ chức thi.

7. Sinh viên bậc đại học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải đạt chứng chỉ TOEFL 79 iBT hoặc IELTS 6.5 để đạt điều kiện tốt nghiệp đại học theo tiêu chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên tự đóng lệ phí thi TOEFL quốc tế cho đơn vị tổ chức thi.

8. Sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch, Thương mại quốc tế, Marketing, Kinh tế đối ngoại Quản trị nhà hàng - khách sạn khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt nghiệp Quản trị kinh doanh và chuyên ngành được thể hiện trên bảng điểm tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt nghiệp Khoa học máy tính và chuyên ngành được thể hiện trên bảng điểm tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế nhận bằng tốt nghiệp Luật kinh tế và chuyên ngành được thể hiện trên bảng điểm tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

9. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

- Có chứng chỉ tin học MOS (Word, PowerPoint, Excel) do Microsoft - Hoa Kỳ cấp.

- Sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Việt có chứng chỉ TOEIC 550 của ETS - Hoa Kỳ (đối với các ngành Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế), 500 của ETS - Hoa Kỳ (đối với các ngành khác);

- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 79 iBT hoặc IELTS 6.5 đối với sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Có chứng chỉ tham gia câu lạc bộ do SIU cấp.

- Đạt yêu cầu khóa huấn luyện bơi lội của SIU.

- Hoàn tất các nghĩa vụ về học phí, phí… đối với Trường.

10. Cấp bằng tốt nghiệp

a. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, như sau:

Loại xuất sắc:        Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00.

Loại giỏi:                Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59.

Loại khá:                Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19.

Loại trung bình:      Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

b. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

b.1 Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình.

b.2 Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

11. Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký ngành học thấp hơn số lượng tối thiểu thì lớp học sẽ không được tổ chức. Những sinh viên đăng ký ngành học mà không tổ chức được vì lý do trên được phép chuyển sang ngành học khác có cùng khối thi. Nếu sinh viên không chuyển ngành học khác thì kết quả tuyển sinh đại học năm 2019 sẽ không được bảo lưu cho năm sau và sinh viên phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

12. Đối với các môn học chuyên ngành, sinh viên phải hoàn thành term paper (tiểu luận) giữa kỳ để trau dồi và mở rộng kiến thức học đường, giải quyết vấn đề thực tiễn. Điểm term paper được tham gia tính điểm trung bình chung của điểm thi hết môn.

Cuối mỗi kỳ, trường tổ chức một kỳ thi duy nhất để thi kết thúc học phần. Sinh viên có học phần bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

Cách tính điểm trung bình chung các môn chuyên ngành theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với bậc đại học (được quy đổi tương đương theo grading system của Hoa Kỳ khi sinh viên có yêu cầu du học hoặc chứng nhận tốt nghiệp).

13. Trong chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế, một số học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của giảng viên và quy định đối với học phần của nhà trường.

14. Để đủ điều kiện được thực tập tốt nghiệp ngành học, sinh viên phải tham dự đầy đủ các hội thảo, chuyên đề, tập huấn, thực tập thực tế do trường tổ chức.

15. Trong quá trình học, sinh viên phải có ít nhất 01 dự án môn học (cá nhân hoặc nhóm) đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Trường.

16. Ngoài chương trình đào tạo chính thức, nhằm giúp sinh viên đạt đủ điều kiện tốt nghiệp theo tiêu chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và cơ hội để thành công và thăng tiến sau khi tốt nghiệp, nhà trường còn có chương trình hỗ trợ sinh viên với các môn sau:

Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

+ Các môn kỹ năng Tin học (gồm Word, Excel, Powerpoint theo chuẩn Microsoft Office Specialist (MOS) - Hoa Kỳ (không tích lũy tín chỉ), và Coreldraw, Access (tích lũy tín chỉ)) do giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt & Tiếng Anh (thuật ngữ tin học);

+ Các môn kỹ năng tiếng Anh (gồm các cấp độ: Beginner, Elementary, Pre-intermediate (không tích lũy tín chỉ); Intermediate, Upper-intermediate và luyện thi TOEIC (tích lũy tín chỉ)) do giảng viên Việt Nam và nước ngoài giảng dạy (phần Speaking).

Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: các môn kỹ năng Tin học (gồm Word, Excel, Powerpoint theo chuẩn Microsoft Office Specialist (MOS) - Hoa Kỳ (không tích lũy tín chỉ), và Coreldraw, Access (tích lũy tín chỉ)) do giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt & Tiếng Anh (thuật ngữ tin học).

Đối với các môn kỹ năng tiếng Anh và tin học ngoài số tiết quy định chính thức, sinh viên phải dành thời gian tự học tương đương với thời gian chính thức. Trong đó 50% thời gian tự học có tổ chức để thảo luận, làm bài tập nhóm. Điểm bài tập nhóm và điểm giữa kỳ được tham gia tính điểm trung bình chung của môn học.

Trường hợp điểm thi hết cấp độ và tính điểm trung bình chung không đạt, sinh viên phải đăng ký và đóng học phí học lại cấp độ đó.

Cách tính điểm trung bình chung học tập của môn kỹ năng theo quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với bậc đại học (được quy đổi tương đương theo grading system của Hoa Kỳ khi sinh viên có yêu cầu du học hoặc chứng nhận tốt nghiệp).

17. Nhà trường công bố điểm thi và các kết quả khác theo mã số sinh viên (không theo họ tên sinh viên). Điểm số theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và quy đổi theo grading system của Hoa Kỳ.

18. Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên được khuyến khích tham gia đội nhóm để được công nhận năng lực hoạt động phong trào tạo thuận lợi cho việc đánh giá của các trường đại học trên thế giới và các công ty trong và ngoài nước. Việc sinh hoạt nhóm sẽ tạo thuận lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều luồng thông tin, triển khai nhiều nội dung phong phú ở nhiều lĩnh vực từ nhóm; giúp sinh viên có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo trong tương lai.

• Sinh viên được quyền tự quyết định mục tiêu hoạt động của nhóm theo các tiêu chí sau:

- Xã hội, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cộng đồng, nhân đạo, từ thiện…

- Nhóm bảo vệ đề tài và phương án hoạt động nhóm trước hội đồng trường sau khi đã tiến hành bầu cử các chức danh trong nhóm.

• Cách thức tổ chức nhóm:

- Số lượng thành viên mỗi nhóm: 5 đến 8 sinh viên/nhóm. Nhóm trưởng do các thành viên trong nhóm tín nhiệm đề cử.

- Cách thức bầu cử:

o tiến hành bỏ phiếu

o bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ.

o thời gian của nhiệm kỳ: 01 năm học.

o thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm: không quá 01 nhiệm kỳ.

- Tiêu chí bầu nhóm trưởng: tạo được niềm tin của các thành viên trong nhóm, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong nhóm, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý nhóm. Ngoài công việc như các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho nhóm, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra phân tích, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của nhóm và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.

- Sinh viên đăng ký tham gia nhóm 1 năm học/1 lần vào tháng đầu tiên của năm học.

• Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm được thực hiện vào tuần cuối của năm học.

- Tiêu chí đánh giá

o Khả năng lãnh đạo

o Khả năng hoạch định

o Khả năng cống hiến

o Khả năng thuyết phục người khác và cộng đồng

• Thang điểm đánh giá: A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0). Sinh viên phải đạt điểm C thì mới được cấp giấy xác nhận của trường.

• Hiệu quả của việc tham gia hoạt động nhóm: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp Giấy chứng nhận về chức vụ, hiệu quả hoạt động cho các thành viên.

• Cách thức hoạt động của nhóm: Nhóm hoạt động chủ yếu bằng hình thức họp nhóm trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những trí thức tốt trong tương lai, tuân thủ các quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và của pháp luật Việt Nam. Thời gian và địa điểm và hoạt động phí do nhóm tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của nhóm.

19. Sinh viên phải chấp hành các quy chế, quy định, thông báo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trong suốt quá trình theo học tại trường.

Nhà trường giữ quyền quyết định những sự việc không nằm trong quy định tùy theo tính chất của sự việc đó.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Sinh viên đã đọc kỹ, hiểu rõ, và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định học tập 2019-2020.

[1]2  

Kiểm định & Hợp tác