Thông báo thực tập và danh sách thực tập

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC KHÓA 8 - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH)

ĐẠI HỌC KHÓA 8

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

1. Trần Công Danh
 2. Chung Ngân Đình
 3. Tôn Thất Vũ Luân

Wednesday
24/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

  • Chủ tịch HĐ: TS. Jose Rewel Santural
  • Thư ký HĐ: TS. Nguyen Hoang Tien
  • Ủy viên: ThS. Abhishek Mishra

Marie Curie Hall
(5th floor - Lewis Campus)

Ghi chú

  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 8)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

HCMC, July 20, 2019
CHANCELLOR

12345[6]789  

Thông báo

Sự kiện

Video