Danh sách


CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN TRÍ DĨNH
CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN TRÍ DĨNH Năm sinh: 25/06/1940
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
JOSEPH NICHOLSON
JOSEPH NICHOLSON Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 09/10/1978
Chuyên môn:Kinh tế quốc tế
Quốc tịch: Anh
NGUYỄN THIẾT SƠN Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 06/06/1948
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
MILI MANEK Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/02/1977
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Ấn Độ
LƯU VĂN SÙNG
LƯU VĂN SÙNG Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 01/08/1939
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
TINA GEORGE
TINA GEORGE Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 04/02/1974
Chuyên môn: Tài chính - Kế toán Kiểm toán
Quốc tịch: Ấn Độ
VANDANA GIRI
VANDANA GIRI Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 23/12/1975
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Ấn Độ
ĐOÀN THỊ HẠNH NHÂN
ĐOÀN THỊ HẠNH NHÂN Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 04/02/1947
Chuyên môn: Y khoa
Quốc tịch: Việt Nam
SEEMA SINGH Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 03/03/1971
Chuyên môn: Khoa học
Quốc tịch: Ấn Độ
NGUYỄN THỊ THU
NGUYỄN THỊ THU Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 13/08/1947
Chuyên môn: Y khoa
Quốc tịch: Việt Nam
[1]234567