Thông báo thực tập và danh sách thực tập

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 8

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 8

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

NHÓM 1

Monday
29/07/2019
(7:30am – 11:30am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
 • Thư ký HĐ: TS. Mikyu Kang
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Long Tiên

James Tobin Hall
(4th floor - Lewis Campus)

NHÓM 2

Monday
29/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
 • Thư ký HĐ: TS. Mikyu Kang
 • Ủy viên: ThS. Nguyen Thi Kim Chung

James Tobin Hall
(4th floor - Lewis Campus)

NHÓM 3

Tuesday
30/07/2019
(7:30am – 11:30am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
 • Thư ký HĐ: TS. Mikyu Kang
 • Ủy viên: ThS. Nguyen Thi Kim Chung

James Tobin Hall
(4th floor - Lewis Campus)

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 8),(Cao đẳng khóa 8)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

HCMC, July 20, 2019
CHANCELLOR

Thông báo

Sự kiện

Video