Chương trình Tiếng Việt

Lịch Thi Hệ Đại Học

 Khóa XII (2019 - 2023)
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tiếng Anh kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tin học kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tiếng Anh kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020


 Khóa XI (2018 - 2022)
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tiếng Anh kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tin học kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tiếng Anh kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG


 Khóa X 2017 - 2021
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tiếng Anh kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 - Tiếng Anh kỹ năng
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 - TIN HỌC KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
 Khóa IX 2016 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 -- TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
 Khóa VIII 2015 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI MÔN TIN HỌC KỸ NĂNG - ACCESS HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
KÌ THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN: TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016


 Khóa VII 2014 - 2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG
KÌ THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 - MÔN: TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 - MÔN: TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 - MÔN: TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 - MÔN: TIẾNG ANH KỸ NĂNG
KÌ THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 - MÔN: TIẾNG ANH KỸ NĂNG
LỊCH THI CUỐI KHÓA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
Lịch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015
KÌ THI LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 - TIẾNG ANH KỸ NĂNG


Thông báo

Sự kiện

Video