Tổng quan chương trình giảng dạy năm thứ nhất

Tổng quan chương trình giảng dạy năm thứ nhất

Triết học

Triết học là môn khoa học ra đời ngay từ thời cổ đại, luôn gắn liền với văn hóa, văn minh của nhân loại. Chính vì thế, việc nghiên cứu, học tập triết học để trang bị cho mình những tri thức có tính trí tuệ cao của môn học này là nhu cầu văn hóa khách quan của con người. Đặc biệt, việc nghiên cứu, học tập những nguyên lý, quy luật, phạm trù của triết học Mác - Lênin sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, hình thành và củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho người học. Trên cơ sở đó, giúp họ không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động nhận thức, hoạt động thực tiễn; tránh được những căn bệnh, như bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh phiến diện một chiều, bệnh bảo thủ trì trệ, bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều…

Ở trình độ thạc sĩ, ngoài việc củng cố những tri thức triết học đã được tiếp thu ở đại học, người học còn có điều kiện đi sâu nghiên cứu những trường phái triết học tiêu biểu ở phương Đông, phương Tây và các chuyên đề triết học Mác - Lênin có giá trị lý luận khoa học bền vững, phổ biến. Trên cơ sở đó, người học càng có điều kiện củng cố, rèn luyện tư duy khoa học, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Tiếng Anh chuyên ngành

Bằng cách chú trọng đến phương pháp nghe và đọc, cũng như kỹ thuật phân tích và thuyết trình, khóa học nhằm giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp bằng Tiếng Anh, phục vụ cho quá trình theo học khóa đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng như trong môi trường kinh doanh thực tế.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần gắn kết các nguyên lý, chuẩn tắc quốc tế trong nghiên cứu khoa học về kinh tế và kinh doanh để xác định các hạn chế và hiểu sai của học viên về nghiên cứu khoa học ở cấp đại học và tiếp cận các kiến thức sâu hơn ở cấp độ sau đại học.

Học phần gắn kết các thực tiễn nghiên cứu khoa học trong nước cùng các công cụ, kỹ năng theo chuẩn tắc quốc tế để học viên có thể vận dụng vào các đề tài nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ, tiến sĩ của mình sau này.

Quản trị chiến lược

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm chiến lược/chiến lược kinh doanh; vị trí, vai trò và phân loại chiến lược; cách thức để tạo ra sự khác biệt cho chiến lược; môi trường hoạt động của tổ chức; cách xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của tổ chức; các kỹ thuật để xây dựng và lựa chọn chiến lược; triển khai chiến lược trong thực tế; thực hiện kiểm soát chiến lược.

Học phần Quản trị chiến lược cũng cung cấp cho học viên các kiến thức về hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược trong tổ chức.

Học phần Quản trị chiến lược sẽ giúp người học dễ dàng hơn khi học tiếp các học phần khác của chuyên ngành quản trị như: tổ chức, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị marketing,..

Quản trị dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Ở trình độ đào tạo đại học, học viên đã được tiếp cận những khái niệm, những mô hình liên quan đến việc dự báo nhu cầu sản xuất, việc điều độ sản xuất, việc điều phối tồn trữ để đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh. Tuy nhiên các mô hình được xây dựng trên cơ sở các yếu tố lý tưởng, còn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố hơn nên việc lựa chọn, vận dụng cần được tính toán kỹ. Ở trình độ cao học, học viên sẽ tiếp cận hướng vận dụng lý thuyết vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kinh tế quốc tế

Quan hệ kinh tế quốc tế là môn học phân tích, đánh giá và xác định các chiều hướng của các mối quan hệ kinh tế giữa các nước về trao đổi mậu dịch (ngoại thương), chuyển giao công nghệ, đầu tư, trao đổi tiền tệ, cán cân thanh toán và các công cụ tài chính. Môn học cung cấp những kiến thức và hiểu biết nhất định về môi trường cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế giúp cho học viên có tầm nhìn tổng quát về kinh doanh quốc tế trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay.

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị cung cấp cho học viên (không thuộc chuyên ngành kế toán) các kỹ năng: hoạch định, kiểm soát và phân tích quyết định.

Sau khi hoàn tất môn học này, học viên có thể lập được dự toán tổng hợp cho một doanh nghiệp, xây dựng được giá thành định mức và dự toán linh hoạt làm cơ sở để kiểm soát chi phí sản xuất thông qua phân tích các chênh lệch, sử dụng được các công cụ của kế toán quản trị để ra các quyết định liên quan đến đánh giá thành quả của các bộ phận; đánh giá thành quả quản lý của các nhà quản lý bộ phận; lựa chọn các phương án kinh doanh; xác định giá bán của sản phẩm mới; xác định giá trị của các dịch vụ.

Seminars về Leadership, M&A và các công cụ tài chính và thuế trong quản trị doanh nghiệp

Thông báo

Sự kiện

Video