Tổng quan chương trình giảng dạy năm thứ hai

Tổng quan chương trình giảng dạy năm thứ hai

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Môn học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại. Học phần Quản trị tài chính doanh nghiệp giúp học viên có kiến thức nâng cao về tài chính doanh nghiệp, nắm được một cách hệ thống quan hệ giữa rủi ro - lợi nhuận và ảnh hưởng của chúng đến giá trị doanh nghiệp, áp dụng các lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại vào thực tiễn thông qua kỹ thuật xác định cấu vốn đầu tư tối ưu, xác định chi phí sử dụng vốn dài hạn, hoạch định ngân sách đầu tư, chính sách tài trợ và phương thức huy động các nguồn tài trợ dài hạn.

Quản trị Marketing

Ở trình độ đào tạo đại học, học viên đã được tiếp cận những khái niệm căn bản, những mô hình và những yếu tố chính hình thành nên chiến lược Marketing của doanh nghiệp. Môn học Quản trị marketing cũng đã đặt những nền tảng nhận thức ban đầu về những công việc mà nhà quản trị Marketing cần thực hiện. Trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, học viên sẽ tiếp cận lại những vấn đề cơ bản của quản trị Marketing dưới góc nhìn rộng và hiểu biết sâu hơn. Bên cạnh đó, học viên tiếp cận quản trị Marketing trong bối cảnh kinh doanh năng động, nhiều thay đổi mang lại yếu tố tích cực cũng như trở ngại đối với doanh nghiệp.

Seminars về Hội nhập kinh tế quốc tế hoặc Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Thông báo

Sự kiện

Video