Học phần tự chọn

Học phần tự chọn

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng là một trong số những môn học mới mẻ nhất hiện nay. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng cạnh tranh ngày nay giữa các doanh nghiệp đã chuyển từ cạnh tranh bằng sản phẩm, dịch vụ và từ các doanh nghiệp đơn lẻ sang cạnh tranh bằng chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp nào có chuỗi cung ứng mạnh hơn sẽ chiến thắng.

Toàn cầu hóa kinh tế và chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam

Học phần này làm rõ khái niệm chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia. Tính khác biệt nhưng có liên quan nhiều đến môn học quan hệ kinh tế quốc tế ở chỗ môn học này xem xét cách nhìn nhận của nhà nước Việt Nam về hội nhập và biện pháp hội nhập kinh tế quốc tế qua từng giai đoạn, dưới các hình thức và biện pháp khác nhau. Gia nhập WTO, các khu vực mậu dịch tự do trong đó có TPP cũng như chính sách đầu tư nước ngoài của Việt Nam là phần trọng yếu của học phần này.

Sau khi hoàn thành học viên có thể hiểu được những căn cứ hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại, cơ chế quản lý, các biện pháp thực thi của nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ, ưu và nhược điểm của các chính sách đó; biết được định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trên các lĩnh vực khác nhau như thương mại, tham gia các khu vực mậu dịch tự do FTA, IMF, WB...; vận dụng các kiến thức này trong hoạch định chiến lược hoạt động của doanh nghiệp sao cho phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước cũng như trào lưu chung của kinh tế quốc tế.

Thương mại điện tử

Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nhất là Internet, thương mại điện tử đã được ứng dụng ngày các rộng rãi với những hình thức hết sức đa dạng. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh của doanh nghiệp. Học phần này trang bị cho học viên phương pháp lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử và các bước triển khai trong thực tế. Ngoài ra học phần cũng trang bị cho học viên những kiến thức về pháp lý liên quan đến thương mại điện tử như các văn bản pháp lý về thương mại điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử...

Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp

Ở trình độ đào tạo đại học, học viên đã được tiếp cận những khái niệm, những nhận thức căn bản về đạo đức trong kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp (khái niệm, sự cần thiết, cách thức xây dựng, thảo luận những tình huống thể hiện được khía cạnh đạo đức trong kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp). Với bậc học cao học, học viên sẽ được tiếp cận đầy đủ hơn, trang bị nhận thức và các kỹ năng để xây dựng, duy trì đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh hội nhập với những yêu cầu cao hơn trước đây.

Quản trị thay đổi và rủi ro

Quản trị thay đổi và rủi ro là môn học nghiên cứu hoạt động quản trị sự thay đổi cũng như các rủi ro của doanh nghiệp. Đây là môn học giúp học viên hiểu được kiến thức và vận dụng tốt các kỹ năng cơ bản về quản trị sự thay đổi cũng như các rủi ro đi cùng, phân tích và nhận dạng được các loại rủi ro đặc thù đối với mỗi doanh nghiệp, đo lường được mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với doanh nghiệp trên cơ sở đó xây dựng được các chương trình hành động nhằm kiểm soát mọi sự thay đổi và rủi ro và áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Phân tích định lượng

Cung cấp cho học viên một số phương pháp cơ bản trong phân tích định lượng bao gồm: ra quyết định trong môi trường rủi ro hay bất định, phân tích cận biên, cây quyết định, lý thuyết độ vị lợi; quy hoạch tuyến tính; ra quyết định tiêu chí như quy hoạch mục tiêu, mô hình cho điểm và AHP; lập tiến độ dự án. Trang bị cho học viên các mô hình toán học có thể áp dụng vào những tình huống kinh doanh thực tế. Học viên cần được học các môn toán kinh tế để nắm bắt tốt quá trình định lượng và quản trị học để có thể phân tích ứng dụng trong các trường hợp cụ thể.

Quản trị nguồn nhân lực

Các tổ chức hiện đại đang đối mặt với một môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt được thúc đẩy bởi sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, những đòi hỏi từ những khách hàng ngày càng khó tính hơn, người lao động độc lập và khó quản lý hơn. Điều này đã đòi hỏi các quản trị gia Việt Nam phải tiếp cận được các quan điểm hiện đại cũng như nắm vững các kỹ năng về quản trị con người để phát triển tổ chức bền vững và quản trị cấp dưới hiệu quả trong môi trường kinh doanh đầy năng động.

Môn học Quản trị nguồn nhân lực nhằm phát triển những hiểu biết tốt hơn về những thách thức, những kỹ thuật, những công cụ để quản lý nhân viên và phát triển tổ chức nhằm tạo ra một tổ chức sống động thích ứng tốt với những môi trường thay đổi và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Luật thương mại quốc tế

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật thương mại quốc tế, những điều chỉnh trong nước cũng như quốc tế về những hoạt động thương mại mang tính quốc tế, cùng với các môn khác được đào tạo trong chuyên ngành, học phần Luật thương mại quốc tế giúp người học có được kiến thức toàn diện nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Giao tiếp và đàm phán kinh doanh quốc tế

Để tiến hành được hoạt động kinh doanh tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện các hoạt động giao tiếp và đàm phán thương lượng với đối tác bên ngoài. Giao tiếp đàm phán kinh doanh với đối tác trong nước đã khó khăn nhưng với đối tác nước ngoài còn khó khăn hơn nhiều do khác biệt về ngôn ngữ, hệ thống luật pháp cũng như những khó khăn trong giao nhận vận chuyển, thanh toán quốc tế vv.

Quản trị chất lượng

Hiện nay Quản trị chất lượng đã trở thành một hoạt động cần thiết trong tình hình hiện  nay nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý chất lượng rất cần đối với sự phát triển của các tổ chức thông qua việc tập trung vào hiệu quả của hệ thống quản lý và sự thỏa mãn của khách hàng.

Môn học này nhằm khái quát những khái niệm cơ bản về chất lượng, quản lý chất lượng, các hệ thống chất lượng và cung cấp một số công cụ, kỹ thuật trong quản lý chất lượng để thực hiện cải tiến chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về quản trị chất lượng và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững của các tổ chức. Học viên có cơ hội tiếp cận các cách thức quản trị chất lượng hiệu quả tại các doanh nghiệp Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới.

Thông qua môn học, học viên có nhiều cơ hội để thảo luận, nhận dạng những vấn đề về quản trị chất lượng, được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị chất lượng, từ đó giúp học viên có khả năng vận dụng các kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề quản trị chất lượng cũng như định hướng triển khai hệ thống quản lý chất lượng thích hợp tại tổ chức, doanh nghiệp mình sau này.

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế là môn học mang tính khái quát cao. Môn học xem xét các hình thức, các phương pháp mà các doanh nghiệp (dù lớn như MNC hay nhỏ như các SMEs, trong lĩnh vực thương mại hữu hình hay kinh doanh tài chính, tiền tệ) thực hiện trong kinh doanh quốc tế. Môn học cung cấp những kiến thức và hiểu biết nhất định về môi trường cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế giúp cho học viên có tầm nhìn tổng quát về kinh doanh quốc tế trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay.Do tầm bao quát rộng nên một số nội dung sẽ được nghiên cứu sâu và ngược lại một số nội dung khác có tính chất giới thiệu vì sẽ được trình bày trong các học phần khác như tài chính quốc tế, thương mại quốc tế, Marketing quốc tế.

Tài chính quốc tế

Môn học Tài chính quốc tế cung cấp kiến thức về môi trường tài chính quốc tế mà tại đó các công ty sẽ hoạt động trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Môn học này trang bị cho học viên kiến thức về các lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc tế thể hiện mối tương quan giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất và tỷ giá; lựa chọn các chính sách trong nhiều kịch bản kinh tế khác nhau. Các mô hình khủng hoảng tài chính cũng được giới thiệu đến học viên thông qua các cuộc khủng hoảng xảy ra trong vài thập niên trở lại đây. Môn học này nối tiếp và bổ sung cho môn tài chính doanh nghiệp trong mối quan hệ với thị trường tài chính quốc tế và các điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu tác động đến hoạt động của các công ty nói riêng và nền kinh tế nói chung. Môn học cũng cung cấp các kiến thức về tỷ giá, thị trường các sản phẩm phái sinh để làm nền tảng cho môn học quản trị rủi ro và tài chính công ty đa quốc gia.

Thông báo

Sự kiện

Video