Danh sách


PHAN TRUNG LÝ Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 20/12/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN TẤT VIỄN Học hàm - học vị: Phó giáo sư
Năm sinh: 02/10/1954
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
LƯU VĂN SÙNG Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 01/08/1939
Chuyên môn: Triết học
Quốc tịch: Việt Nam
HỒ SĨ VỊNH Học hàm - học vị: Giáo sư - Tiến sĩ
Năm sinh: 10/11/1933
Chuyên môn: Văn hóa
Quốc tịch: Việt Nam
TRƯƠNG MẠNH TIẾN Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 01/05/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN THIẾT SƠN Học hàm - học vị: Giáo sư
Năm sinh: 06/06/1948
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
HOÀNG THỊ THÚY HẰNG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 7/8/1957
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
PHẠM QUÝ TỴ Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 5/2/1953
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN CHÍ HIỆP Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 26/04/1985
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
MIGYU KANG Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 10/10/1969
Chuyên môn: Văn chương
Quốc tịch: Hàn Quốc
[1]234