Hệ thống đánh số khóa học

Hệ thống đánh số khóa học

Hệ Đại học  
- Ngành Quản trị kinh doanh 401
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh  
Chuyên ngành Thương mại quốc tế  
Chuyên ngành Quản trị du lịch  
Chuyên ngành Marketing  
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại  
- Ngành Khoa học máy tính 101
- Ngành Ngôn ngữ Anh 701
Hệ Cao đẳng  
- Ngành Quản trị kinh doanh C65
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh  
Chuyên ngành Marketing  
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại  
- Ngành Tiếng Anh C66

Thành viên & Hợp tác