Giảng viên Khoa Kinh doanh và Luật

PHẠM QUÝ TỴ

Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 2/05/1953
Chuyên môn: Luật học
Quốc tịch: Việt Nam

PHẠM QUÝ TỴ

Kiểm định & Hợp tác