Danh bạ SIU

Danh bạ SIU

     Viện Sau đại học
         (028)36203932
         Số nội bộ: 200
         Hotline : 0933.939930

     Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 101 - 102

     Phòng Đào tạo
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 104

     Phòng Hành chánh và Dịch vụ sinh viên
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 109

     Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 117

     Phòng Tài chính và Nhân sự
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 103

     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 105

     Khoa Kinh doanh và Luật
         (028) 22537832 – (028) 22537834
         Số nội bộ: 105

     Khoa Ngoại ngữ
         (028) 36203931 – (028) 36203932
         Số nội bộ: 104

     Khoa Công nghệ thông tin
         (028) 36203931 – (028) 36203932
         Số nội bộ: 105

     Văn phòng Ban giám hiệu
         (028) 54093929 – (028) 54093930
         Số nội bộ: 106

     Thư viện ALEXANDRIA
         (028) 22537832 – (028) 22537834
         Số nội bộ: 104

     Thư viện TRẦN NHÂN TÔNG
         (028) 36203931 – (028) 36203932
         Số nội bộ: 106

Kiểm định & Hợp tác