Danh bạ SIU

Danh bạ SIU

 • Bộ phận Tuyển sinh:
  (028) 54093929 – (028) 54093930
  Số nội bộ: 101 - 102

 • Bộ phận Kế toán:
  (028) 54093929 – (028) 54093930
  Số nội bộ: 103

 • Bộ phận Hành chánh - Dịch vụ sinh viên:
  (028) 54093929 – (028) 54093930
  Số nội bộ: 107

 • Bộ phận Chương trình Quốc tế:
  (028) 54093929 – (028) 54093930
  Số nội bộ: 108

 • Bộ phận Chương trình Việt Nam:
  (028) 54093929 – (028) 54093930
  Số nội bộ: 109

 • Thư viện:
  (028) 54093929 – (028) 54093930
  Số nội bộ: 201

Thành viên & Hợp tác