Thông báo thực tập và danh sách thực tập

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - ĐẠI HỌC KHÓA 8

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

Saturday
27/07/2019
(8:00am – 10:0am)

  • Chủ tịch HĐ: TS. Văn Thiên Hoàng
  • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Thanh Phong
  • Ủy viên: ThS. Đặng Văn Thành Nhân

Galileo Hall

Ghi chú

  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 8)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
  • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 2 cuốn cho trường kèm file mềm hạn chót ngày 15/7/2019.

HCMC, July 15, 2019
CHANCELLOR

Thông báo

Sự kiện

Video