Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Lịch thi đại học khoa Công nghệ thông tin Khóa 7 (2014 - 2018)

Lịch thi Xem
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2017-2018
Lịch thi Học kỳ I - năm 2017-2018
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ II - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ I - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2015-2016
Lịch thi Học kỳ II - năm 2015-2016
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2015-2016
Lịch thi Học kỳ I - năm 2015-2016
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2014-2015
Lịch thi Học kỳ II - năm 2014-2015
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2014-2015

Kiểm định & Hợp tác