Biểu mẫu

Phiếu đánh giá

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
EVALUATION FORM FOR SCIENTIFIC RESEARCH PROPOSALS
 1. Họ và tên thành viên hội đồng:
  Council Member’s full name
 2. Tên đề tài:
  Research Project
 3. Chủ nhiệm đề tài:
  Person in charge
 4. Quyết định thành lập hội đồng số    /QĐ ngày     tháng     năm
  Council Member’s full name
 5. Cơ quan chủ trì:
  Organization in charge
 6. Ngày họp:
  Date of meeting
 7. Địa điểm:
  Location
 8. Đánh giá của thành viên hội đồng:
  Comments of council members
  STT
  No
  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
  Content
  ĐIỂM TỐI ĐA
  Score Rating Scale
  ĐIỂM
  ĐÁNH
  GIÁ
  Mark
  1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
  Overview of the research project
  5  
  2 Mục tiêu đề tài
  Project objectives
  10  
  3 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Research and approach methods
  5  
  4 Nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện.
  Research content and progress of the project
  30  
  5 Sản phẩm của đề tài (sách chuyên khảo, bài báo, sách, giáo trình,...) và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu
  Results of the project (monograph, newspapers, books, textbooks, etc.) and possibility of applying research results
  30  
  6 Kinh nghiệm nghiên cứu, những thành tích của người nghiên cứu và những người tham gia nghiên cứu.
  Credentials of the researcher and persons involved
  10  
  7 Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị
  The reasonableness of estimated costs for the project
  10  
    Cộng/Total 100  

  Ghi chú/Notes:
  Đề tài chỉ được đề nghị phê duyệt nếu tổng điểm trung bình của Hội đồng: ≥ 70 điểm
  The research project should be approved if GPA of the Council is ≥ 70

 9. Ý kiến khác:
  Other ideas
Tp.HCM, ngày    tháng     năm 2011
HCMC, day     month     year
Người nhận xét


Council member


Tải file tại đây

Thành viên & Hợp tác