Biên bản xét duyệt đề cương

Biểu mẩu biên bản xét duyệt đề cương

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ASSESSMENT REPORT OF SCIENTIFIC RESEARCH PROPOSALS
 1. Tên đề tài:
  Research Project
 2. Chủ nhiệm đề tài:
  Person in charge
 3. Quyết định thành lập hội đồng số    /QĐ ngày     tháng     năm
  Council Member’s full name
 4. Cơ quan chủ trì:
  Organization in charge
 5. Ngày họp:
  Date of meeting
 6. Địa điểm:
  Location
 7. Ý kiến đánh giá trung bình của Hội đồng theo các nội dung sau:
  Comments of the Scienctific Board are based on the following criteria:
  STT
  No
  NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
  Content
  ĐIỂM TỐI ĐA
  Score Rating Scale
  ĐIỂM ĐÁNH
  GIÁ TB CỦA

  Mark
  1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài
  Overview of the research project
  5  
  2 Mục tiêu đề tài
  Project objectives
  10  
  3 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Research and approach methods
  5  
  4 Nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện.
  Research content and progress of the project
  30  
  5 Sản phẩm của đề tài (sách chuyên khảo, bài báo, sách, giáo trình,...) và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu
  Results of the project (monograph, newspapers, books, textbooks, etc.) and possibility of applying research results
  30  
  6 Kinh nghiệm nghiên cứu, những thành tích của người nghiên cứu và những người tham gia nghiên cứu.
  Credentials of the researcher and persons involved
  10  
  7 Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị
  The reasonableness of estimated costs for the project
  10  
    Cộng/Total 100  

  Ghi chú/Notes:
  Đề tài chỉ được đề nghị phê duyệt nếu tổng điểm trung bình của Hội đồng: ≥ 70 điểm
  The research project should be approved if GPA of the Council is ≥ 70

 8. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng:
  Conclusion made by the President of the Board:
 9. Kết quả phiếu bỏ phiếu:
  Vote result:
  Đồng ý với kết luận của Chủ tịch HĐ.......%, không đồng ý ...........%.
  Approval with the conclusion of the President………%; disapproval……..%
 10. Ý kiến khác:
  Others ideas:
Tp.HCM, ngày    tháng     năm 2011
HCMC, day     month     year
Thư ký
Chủ tịch Hội đồng
President............ Secretary

Tải file tại đây

Thành viên & Hợp tác